Gabriel Ben Meron, Haz de necaz, Târgu Mureș, University Press, 2015

Cartea profesorului Gabriel Gurman, renumit anestezist cu o foarte bogată activitate în domeniu, cuprinde într-o manieră foarte originală numeroasele glume cu și despre medici. Tematica nu are scopul de a pune într-o lumină defavorabilă profesiunea lui și a confraților, ci încerarcă să dea o altă interpretare glumelor, bancurilor sau butadelor despre medici și medicină.

Professor Gabriel Gurman’s book, a famous anesthetist with a very rich activity in the field, presents in a very original way numerous jokes with and about doctors. The topic is not intended to put in an unfavorable light his profession and that of his colleagues, but tries to give a different interpretation to jokes about doctors and medicine.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/haz-de-necaz-220

Dan Mircea Fărcaș, Virtuți adormite, Târgu Mureș, University Press, 2015

Carte reprezintă o lucrare motivațională pentru pacienții cu boli cronice. De peste 23 de ani, medicul Dan Fărcaș trăiește cu boala Parkinson, iar în tot acest timp a învățat că bolnavul care suferă de această boală trebuie să facă eforturi personale, să fie optimist și să aibă un psihic bun, pentru a încetini evoluția bolii și pentru a avea o calitate a vieții mai bună. O carte despre experiențe personale și emoții pozitive, lucrarea este o pledoarie pentru autocunoaștere compusă din scurte eseuri, aparent fără legătură între ele, dar interconectate, grupate după o hartă imaginară reprezentând traseul evoluției personale a medicului cardiolog Dan Mircea Fărcaș.

The book is a motivational work for patients with chronic diseases. For over 23 years, doctor Dan Fărcaș has been living with Parkinson’s disease, and during all this time he has learned that the patient suffering from this disease must make personal efforts, be optimistic and have a good psyche, to slow down the disease and to have a better quality of life. A book about personal experiences and positive emotions, the paper is a plea for self-knowledge composed of short essays, seemingly unrelated, but interconnected, grouped according to an imaginary map representing the path of personal evolution of cardiologist Dan Mircea Farcas.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/virtuti-adormite

Mircea I. Chiorean, Iluzia nemuririi, Târgu Mureș, University Press, 2015

Cartea de față își propune să aducă în atenția cititorului un subiect de mare actualitate, finalul vieții și ceea ce este dincolo de el, prin prisma omului de știința și a medicului care nu odată a asistat la despărțirea individului de corpul său fizic și trecerea sa într-o altă dimensiune. “ILUZIA NEMURIRII” reprezintă o conciliere bazată pe dovezi științifice a unor ani de discuții și polemici legate de ceea ce reprezintă viața, moartea și ceea ce rămâne sau ne așteaptă dincolo de ea. Înainte de a fi o carte cu caracter științific, este în primul rând un element de introspecție și de autoevaluare a spiritualității cititorului.

This book aims to bring to the reader’s attention a topic of great relevance, the end of life and what is beyond it, through the prism of the scientist and the doctor who many times witnessed the separation of the individual from his physical body and his transition into another dimension. The “ILLUSION OF IMMORTALITY” is a conciliation based on scientific evidence of years of discussion and controversy about what life and death are, and what remains or awaits us beyond it. Before being a scientific book, it is primarily an element of introspection and self-assessment of the reader’s spirituality.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/iluzia-nemuririi-ro

Anișoara Pop, Adrian Năznean (coord.), Trends in Medical English. Tendinţe în predarea şi învăţarea limbajelor medicale, Târgu Mureș, University Press, 2016

Lucrarea expune, în manieră științifică, cele mai recente tendințe în predarea și învățarea limbii engleze. Volumul are la bază experiența didactică a autorilor în predarea limbii engleze pentru studenții de la Universitățile de Medicină. Cu toate acestea, prin tematica abordată, lucrarea se adresează tuturor celor interesați să aprofundeze cele mai noi metode de predare în domeniul limbilor străine.

The work presents, in a scientific way, the latest trends in teaching and learning English. The volume is based on the authors’ teaching experience in teaching English to students at Medical Universities. However, through the approached topic, the work is addressed to all those interested in mastering the latest teaching methods in the field of foreign languages.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/trends-medical-english

Nicolae Neagu, Lecții de viață din Blajul natal, Târgu Mureș, University Press, 2016

Lecțiile de viață din Blajul natal reprezint[ o incursiune într-o imaginară expoziție de tablouri epice, așa cum le intitulează autorul lor, realizate într-un spațiu pictural al urbei natale, plasat în anii copilăriei și adolescenței sale, creionat într-un stil care permite lecturarea cu plăcere a crâmpeielor-memorii, transpuse în adevărate lecții de viață, pilduitoare pentru cei care vor dori să le citească.

The volume is more than the autobiographical sketch of the author’s childhood and adolescence spent in Blaj. It rather represents an original monograph of Blaj, presented as a reference cultural center of Transylvania.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/lectii-de-viata-in-blajul-natal

Mircea I. Chiorean, The Illusion of Immortality, Târgu Mureș, University Press, 2016

Volumul reprezintă traducerea lucrării editate în 2015 la University Press, Iluzia nemuririi . Cartea de față își propune să aducă în atenția cititorului un subiect de mare actualitate, finalul vieții și ceea ce este dincolo de el, prin prisma omului de știința și a medicului care nu odată a asistat la despărțirea individului de corpul său fizic și trecerea sa într-o altă dimensiune. “ILUZIA NEMURIRII” reprezintă o conciliere bazată pe dovezi științifice a unor ani de discuții și polemici legate de ceea ce reprezintă viața, moartea și ceea ce rămâne sau ne așteaptă dincolo de ea.

The volume represents the translation of the work published in 2015 at University Press, The Illusion of Immortality. This book aims to bring to the reader’s attention a topic of great relevance, the end of life and what is beyond it, through the prism of the scientist and the doctor who many times witnessed the separation of the individual from his physical body and his transition into another dimension. The “ILLUSION OF IMMORTALITY” is a conciliation based on scientific evidence of years of discussion and controversy about what life and death are, and what remains or awaits us beyond it.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/iluzia-nemuririi-en

Anișoara Pop, Adrian Năznean (coord.), Updates in Medical English: Studies in Applied Linguistics and ME Methodology: studii de lingvistică aplicată și predarea limbajelor medicale, Târgu Mureș, University Press, 2017

Volumul reprezintă o culegere de studii de lingvistică aplicată și metdologia predării limbajelor medicale. Scopul lucrării este de a oferi celor interesați, cadrelor didactice universitare în mod special, repere privind cele mai recente direcții și metode de abordare din domeniul lingvisticii. Lucrarea este structurată în două părți, prima abordând aspect conexe metodologiei predării limbajelor medicale iar cea de a doua cuprinzând studii de lingivistică aplicată.

UPDATES IN MEDICAL ENGLISH is a volume of studies in applied linguistics and medical language methodology. Its major purpose is to fulfill the need for continuous professional development of foreign language professionals and researchers in medical higher education institutions and connected fields, in order to help them keep abreast developments and learn about latest trends, adapt and adopt the best practices and gold standard approaches in applied linguistics and language teaching. Chapters, focusing on a wide range of topical ME subjects, were assigned to the two main volume parts: Part 1 – Approaches and methods in Medical language learning/teaching and PART 2 – Applied linguistics.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/updates-medical-english

Mirela Dredețianu, Geometria operei critice a lui Nicolae Balotă, Târgu Mureș, University Press, 2018

Volumul analizează, sub forma unor eseuri, personalitatea poliedrică a omului Nicolae Balotă, teoretician al literaturii, critic şi istoric literar, scriitor modern auto-reflexiv. Fiecare text se bazează pe o descriere, dar întrucât există un conflict între metaforă şi textul la care se referă Nicolae Balotă, autoarea a încercat să  descopere un sens, utilizând acelaşi procedeu: un titlu metaforic, o legitimare descriptivă şi o revelare a contradicţiilor.

The volume analyzes, in the form of essays, the multifaceted personality of the man Nicolae Balotă, literary theorist, literary critic and historian, modern self-reflective writer. Each text is based on a description, but since there is a conflict between the metaphor and the text to which Nicolae Balotă refers, the author tried to discover a meaning, using the same procedure: a metaphorical title, a descriptive legitimation and identification of contradictions.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/balota

Iulian Boldea, Ipostaze și lecturi critice. Secvențe de literatură română, Târgu Mureș, University Press, 2018

Cartea de faţă reuneşte studii, cronici literare şi eseuri publicate iniţial, în ultimii ani, în reviste de cultură din România şi din Republica Moldova: „România literară”, „Vatra”, „Apostrof”, „Limba română”, „Euphorion”, „LitArt”. Cartea porneşte de la ideea că literatura română de azi are şansa să se reinventeze, dacă îşi ia în serios mizele cu adevărat importante şi îşi asumă, prin instituţii culturale şi academice, prin efigiile sale critice, prin reviste şi alte foruri decizionale, obiectivitatea în judecarea propriei imagini, fără părtinire şi fără tentaţia autoiluzionării.

This book brings together studies, literary chronicles and essays initially published in recent years in cultural magazines in Romania and the Republic of Moldova: “Literary Romania”, “Vatra”, “Apostrophe”, “Romanian Language”, “Euphorion”, “LitArt”. The book starts from the idea that today’s Romanian literature has the chance to reinvent itself, if it takes it’s really important stakes seriously and assumes, through cultural and academic institutions, through its critical effigies, through magazines and other decision-making forums, objectivity in judgment of its own image, without bias and without the temptation of self-delusion.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/ipostaze-lecturi-critice

Luminița Chiorean, Limba română contemporană. Analiza gramaticală a structurii morfosintactice în teste-grilă, Târgu Mureș, University Press, 2018

Cartea Limba română contemporană. Analiza gramaticală a structurii morfosintactice în teste-grilă îl vizează pe cititorul angajat în obținerea competenței idiomatice (elev, student – studii universitare de licență, masterat sau doctorat, profesor de limba română). În plus, considerăm acest demers publicistic drept „addenda” la volumul semnat de G.G. Neamțu: Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincții și … distincții, Ed. Paralela 45, 2007. Testele-grilă, tip de exercițiu pentru care am optat, folosit frecvent în practica analizei gramaticale, își justifică eficiența prin „joc cu mai multe strategii”.

The book “Contemporary Romanian Language. The grammatical analysis of the morphosyntactic structure in multiple choice tests” targets the reader engaged in obtaining the idiomatic competence (pupil, student – undergraduate, master’s or doctoral studies, Romanian language teacher). In addition, we consider this journalistic endeavor as an “addendum” to the volume signed by G.G. Neamțu: Theory and practice of grammatical analysis. Distinctions and … distinctions, Ed. Paralela 45, 2007. The multiple-choice tests, the type of test we opted for, i frequently used in the practice of grammatical analysis, and justify their efficiency through “playing with several strategies”.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/limba-romana-contemporana

Maria Dorina Pașca, Consultații… de suflet! Antologie literar-artistică, Târgu Mureș, University Press, 2018

Volumul cuprinde o colecție de 54 de poezii, 11 texte în proză, 10 desene și 36 de autori din anul întâi până în anii terminali, de la medicină, medicină militară, medicină dentară, farmacie, nutriție, studenți români, maghiari și studenți internaționali. Temele abordate sunt foarte diverse și amintesc de emoțiile din anii studenției. ”Motivația” devine un ”Dans armonic” în care ”Visul” și ”Suspinul” îți poartă ”Pașii” ”Îngerului meu” spre ”Biblioteca mea de gânduri” pe acordul ”Viorilor inimii”. ”Dreptatea”, ”Gândul bun” și ”Curgerea timpului” ies din ”Crepuscul” în ”Lumină” și te îndreaptă ”Pe aripa unui înger” spre ”Joia Mare”.

The volume includes a collection of 54 poems, 11 prose texts, 10 drawings and 36 authors from the first year to the final years of medicine, military medicine, dentistry, pharmacy, nutrition, Romanian, Hungarian and international students. The topics covered are very diverse and are reminiscent of the emotions of student years. “Motivation” becomes a “Harmonic Dance” in which “Dream” and “Sigh” take your “Steps” of “My Angel” to “My Library of Thoughts” on the accords of “Violins of the Heart”. “Justice”, “Good Thought” and “The Flow of Time” come out of “Twilight” into the “Light” and direct you “On the wings of an angel” to “Holy Thursday”.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/consultatii-suflet

Stanca Ioana Bucur, Interpretarea în context postmodern, Târgu Mureș, University Press, 2018

Cartea se concentrează pe interpretarea și analiza poeziilor lui Mircea Horia Simionescu, deschizând direcții posibile de analiză asupra acestui tip sau stil de poezie, oferind modalități de acces spre esență și mesaj aceluia care e dornic să le găsească.

The book focuses on the interpretation and analysis of Mircea Horia Simionescu’s poems, opening light prisms on this type or style of poetry, offering ways to access the essence and message to anyone who is eager to find them.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/interpretarea

Anișoara Pop, Literary Studies: Themes and Motifs in Joseph Conrad’s Short Stories. Studii literare: Teme și motive în povestirile lui Joseph Conrad, Târgu Mureș, University Press, 2018

Volumul explorează, în manieră critică, temele și motivele prezente în povestirile lui Joseph Conrad. Analiză pornește de la premisa că există în literatură anumite tipare, teme recurente, locuri comune, o identitate universală a structurile fictive și că fiecare nouă lectură reprezintă o actualizare și o reorganizare a acesteia coduri anterioare dobândite prin experiența noastră literară.

The volume critically explores the themes and motives present in Joseph Conrad’s stories. Analysis starts from the premise that there are certain patterns in literature, recurring themes, common things, a universal identity of fictional structures and that each new reading represents an update and a reorganization of previous codes acquired through our literary experience.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/themes-joseph-conrad

Doina Butiurcă (coord.), Vocabulaire panlatin de sémiologie psychiatrique:les phobies, Târgu Mureș, University Press, 2019

Volumul este rezultatul unei colaborării între cercetători din diferite țări neolatine rezultat în urma celei de-a șaptea adunări generale a Realiter, care a avut loc la Universitate Laval din Quebec pe 31 mai 2011. Lucrarea cuprinde terminologia și conceptele aferente, din domeniul “fobii”, propuse de coordonatorul de proiect, Doina Butiurca.

The volume is the result of collaboration between researchers from different neo-Latin countries. It includes the terminology and related concepts in the field of “phobias”, proposed by the project coordinator, Doina Butiurca.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/vocabulaire-panlatin-fobii

Smaranda Ștefanovici, Bianca Han, Cristina Nicolae (coord.), Practica limbii engleze, Târgu Mureș, University Press, 2019

Lucrarea reprezintă ediția revizuită și adăugită a culegerii Teste pentru admiterea în învățământul superior și pentru studenții de la Litere apărută în anul 2004 la Editura Universității „Petru Maior”. Această carte constituie un instrument de învățare, asimilare și aprofundare a limbii engleze în special pentru uzul studenților din domeniul Filologiei.

The work is the revised and added edition of the collection entitled Tests for admission to higher education and for students of Letters published in 2004 by the Publishing House of “Petru Maior” University. This book is a tool for learning, assimilating and deepening the English language, especially for students in the field of Philology.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/practica-limbii-engleze

Marcu Nicoleta, English for Law Students, Târgu Mureș, University Press, 2019

Obiectivul acestei cărți este de a familiariza studenții cu terminologia juridica anglo-saxona si de a asigura un transfer corect al noțiunilor și conceptelor de bază din sistemul de drept englez în sistemul de drept român.

This book provides an introduction into the language of Legal English. The objective is to familiarize students with the specialized vocabulary within its original context and thus to enable an effective communication across different legal systems. The key legal terminology expands learners’ vocabulary and functional language and thus gives learners the confidence and ability to use English in a legal environment.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/practica-limbii-engleze

Gabriel Ben Meron, Haz de necaz, Ed. A II-a, Târgu Mureș, University Press, 2020

Lucrarea de față conține glume și întâmplări hazlii din lumea medicală. Este o ediție completată și nu revizuită, pentru că se pare că realitatea mediului medical în care trăim, activăm sau suntem tratați nu s-a prea schimbat în anii care au trecut de la publicarea primei ediții, în anul 2015.

This work contains jokes and funny stories from the medical world. It is a completed and not revised edition, because it seems that the reality of the medical environment in which we live, work or are treated has not changed much in the years since the publication of the first edition, in 2015.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/haz-de-necaz-946

Anișoara Pop, English for Nutrition and Dietetics, Târgu Mureș, University Press, 2020

Lucrarea prezintă principiile cuprinzătoare ale alimentației, nutriției, dietei și tehnologiei într-o limbă engleză clară și științifică adresându-se celor interesați să studieze mai multe despre aspectele fundamentale ale nutriției în limba engleză. Autoarea a realizat o serie de activități de învățare eficiente cu scopul de a satisface o gamă largă de nevoi și interese ale cursanțior doritori să aprofundeze cunoașterea limbii engleze.

The aim of English for Nutrition and Dietetics is to present comprehensive principles of food, nutrition, diet and technology in a clear and scientific English language that points out how this knowledge can be utilized to preserve normal, vigorous and healthy bodies by learners who are not only majoring in nutrition, but may also want to study more about the fundamental aspects of nutrition in English and how it applies to their own lives. The author created a series of most effective learning activities that are designed to meet a wide array of English learners’ needs and interests.

 

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/english-nutrition-dietetics

Proceedings

Iulian Boldea (coord.), Studii și interpretări. Volum doctoranzi, Târgu Mureș, University Press, 2019

Construit într-un spirit unitar, în ciuda diversității tematice a studiilor pe care le reunește, volumul de față poate fi perceput ca un eşantion reprezentativ al cercetării filologice şi istorice realizate la Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş. Calitatea și seriozitatea abordărilor fac ca studiile cuprinse în volum să fie incitante prin subiect, intuiții sau strategii interpretative.

Despite its tematic diversity, the volume includes the most significant researches in the literary and historical fileds led by the Ph.D students from the School for Doctoral Studies of ”George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureş.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/studii-interpretari-doctoranzi-proceeding

Porkoláb Annamária (coord) , Rolul educaţiei în dezvoltarea identităţii culturale a elevilor: conferinţa naţională cu participare internaţională, Târgu Mureș, University Press, 2017

Volumul, reunește lucrările dezbătute in cadrul Conferinței cu participare Internațională „Rolul educației în dezvoltarea identității culturale”  având ca și scop identificarea mijloacelor și practicilor care sa determine dezvoltarea unei identități culturale sănătoase. Lucrarea atrage atenția asupra importanței sensibilizării tuturor actorilor sociali în a-și asuma responsabilitatea în ceea ce privește educația culturală a tinerei generații.

The volume brings together the papers debated at the Conference with International Participation “The role of education in the development of cultural identity” with the aim of identifying the means and practices to determine the development of a healthy cultural identity. The work draws attention to the importance of raising awareness among all social actors in taking responsibility for the cultural education of the young generation.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/proceeding-rolul-educatiei