Giuseppe Motta, The Legacy of the First World War. The Minority Question in Transylvania, Târgu Mureș, „Petru Maior” Universiy Press, 2014

Volumul semnat de către istoricul italian Giuseppe Motta abordează, pornind de la înțelegerea fenomenului națiunii si a naționalismelor, chestiunea minorităților din spațiul transilvănean in contextul afirmării României Mari ca urmare a Primul Război Mondial. Având la baza o vasta documentare, lucrarea se concentrează asupra a doua aspecte principale: Romania la sfârșitul Marelui Război incluzând si provocările tratelor de pace, respectiv, chestiunea minorităților in Transilvania. Cea de-a doua parte cuprinde si un studiu de caz asupra modului in care aceasta chestiunea este reflectata in presa vremii.

The volume signed by the Italian historian Giuseppe Motta addresses, starting from the understanding of the phenomenon of the nation and nationalisms, the issue of minorities in the Transylvanian space in the context of assertion of Greater Romania as a result of the First World War. Based on an extensive documentation, the paper focuses on two main aspects: Romania at the end of the Great War, including the challenges of peace treaties, and the issue of minorities in Transylvania. The second part also includes a case study on how this issue is reflected in the press of the time.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/stiinte-umaniste-arte/istorie-i-studii-culturale/motta

Liviu Boar (coord.), Arhivişti ardeleni. Dicţionar biobibliografic, Târgu Mureș, Petru Maior” Universiy Press, 2014

Lucrarea coordonată de către Liviu Boar reprezintă o contribuție semnificativă fiind primul dicționar biobibliografic al arhiviștilor ardeleni. Volumul cuprinde biografiile unui număr de 45 arhiviști care s-au născut în Ardeal sau şi-au desfăşurat activitatea în arhivele din Ardeal. Biografiile sunt ordonate strict alfabetic, la sfârşitul fiecăreia fiind menționat autorul (autorii) şi publicată, acolo unde este cazul bibliografia selectivă cuprinzând lucrările respectivului arhivist, precum şi referințele despre acesta.

The work coordinated by Liviu Boar represents a significant contribution as the first biobibliographic dictionary of Transylvanian archivists. The volume includes the biographies of 45 archivists who were born in Transylvania or worked in the archives of Transylvania. The biographies are ordered strictly alphabetically, at the end of each the author(s) are mentioned, and where appropriate, the selective bibliography containing the works of the respective archivist are published, as well as the references about them.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/arhivisti-ardeleni-editia1-2014

Cristian-Dorin Damian, Medicina militară românească de-a lungul vremii: tradiție-onoare-vocație, Târgu Mureș, University Press, 2015

Cartea se adresează în mod special studenților specializării Medicină Militară cuprinzând de fapt o sinteză a evoluției și dezvoltării medicinei pe teritoriul României din perioada antică și până în epoca contemporană. Valoroasă prin sinteza istoriografică dar și prin problematica abordată, lucrarea reprezintă o valoroasă contribuție la cunoașterea medicini militare românești.

The book is addressed especially to the students of the Military Medicine specialization, in fact comprising a synthesis of the evolution and development of medicine on Romanian territory from the ancient period to the contemporary era. Valuable through the historiographical synthesis, but also through the issues addressed, the paper represents a valuable contribution to the knowledge of Romanian military medicine.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/stiinte-umaniste-arte/istorie-i-studii-culturale/medicina-militara

Dimitrie Poptămaș (coord. ediție), Vasilie Netea. Publicistică, vol. I-V, Târgu Mureș, „Petru Maior” University Press, 2015

După numeroase recuperări, cum a fost volumul Vasile Netea, Memorii (Editura NICO, 2010), sau cele două volume Pentru Transilvania (Editura Veritas, Tîrgu-Mureș, 2014), Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației „Vasile Netea”, legatarul operei istoricului, ne oferă o operă impresionantă ca volum și informație istorică, Publicistica, în cinci volume. Primul volum, Scrieri din tinerețe, cuprinde articolele publicate între anii 1928-1940. Volumul al doilea cuprinde scrieri din anii de refugiu 1940-1944. Volumele III și IV au ca și tematică istoria, volumul III, cuprinzând perioada 1945-1976 iar vol. IV perioada 1977-1987. Ultimul volum reunește articole de istorie literară, cu importante contribuții privind biografia multor scriitori și poeți români și modul în care opera lor a contribuit la crearea solidarităților naționale, punând în valoare etosul patriotic al literaturii române.

After numerous recoveries, such as the volume Vasile Netea, Memoirs (NICO Publishing House, 2010), or the two volumes For Transylvania (Veritas Publishing House, Tîrgu-Mureș, 2014), Dimitrie Poptămaș, president of the “Vasile Netea” Foundation, the legatee of the historian’s work, offers us an impressive work as volume and historical information, Publicistica, in five volumes. The first volume, Writings from Youth, contains articles published between 1928-1940. The second volume contains writings from the years of refuge 1940-1944. Volumes III and IV have history as their theme, volume III, comprising the period 1945 to 1976, and volume IV the period 1977 to 1987. The last volume brings together articles on literary history, with important contributions on the biography of many Romanian writers and poets and how their work has contributed to the creation of national solidarity, highlighting the patriotic ethos of Romanian literature.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/netea-publicistita-i

https://librarie.umfst.ro/netea-publicistita-ii

https://librarie.umfst.ro/netea-publicistita-iii

https://librarie.umfst.ro/netea-publicistita-iv

https://librarie.umfst.ro/netea-publicistita-v

Vasile Șandor, Fabrica de Mobile Ardeleană „Székely şi Réti”. De la Austro-Ungaria la România totalitară (1917-1950), Târgu Mureș, „Petru Maior” University Press, 2015

Autorul, profesor de istorie, absolvent al Facultăţii de Filozofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca nu realizează doar un studiu dedicat uneia dintre cele mai importante unități de producție din Târgu-Mureş ci şi o amplă frescă a societăţii târgumureșene în perioada dintre cele două războaie mondiale, cu inserții în sfera socială, culturală şi politică a epocii. Bazat pe un vast material documentar descoperit în arhive şi în presa vremii, volumul impresionează prin efortul de reconstituire a unui aspect mai puțin frecventat de către istorici și anume fenomenul economic la baza lui – unităţile de producţie, comerţ, servicii, finanţe – individuale şi sociale – care ocupă un loc restrâns în istoriografia românească.

The author, professor of history, graduate of the Faculty of Philosophy at the “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca not only conducts a study dedicated to one of the most important production units in Târgu-Mureş, but also a large fresco of the city’s society in the period between the two world wars, with insertions in the social, cultural and political sphere of the time. Based on a vast documentary material discovered in archives and in the press of the time, the volume impresses by the effort to reconstruct an aspect less addressed by historians, namely the economic phenomenon at its base – the production, trade, services, and finance units – individual and social – which occupy a small place in Romanian historiography.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/fabrica-mobile

Cornel Sigmirean, Dimitrie Poptămaș, Șematismul veneratului cler al Arhidiecesei metropolitane greco-catolice române de Alba-Iulia şi Făgăraş pe anul domnului 1900 de la sfânta unire (Ediţie anastatică), Târgu Mureș, „Petru Maior” University Press, 2017

Volumul tipărit în ediție anastatică, respectă fidel conținutul, caracterul literelor și grafica ediției din anul 1900 a lucrării realizate de către istoricului Augustin Bunea. La textul anastatic se adaugă o Prefață, semnată de Dimitrie Poptămaș, și o Istorie a Arhiepiscopiei de Alba Iulia și Făgăraș (1700-1948) semnată de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.

The volume printed in anastatic edition, respects the content, the character of the letters and the graphics of the 1900 edition made by the historian Augustin Bunea. Besides the original text, this edition includes also a Preface, signed by Dimitrie Poptămaș, along with a History of the Archdiocese of Alba Iulia and Făgăraș (1700-1948), signed by Cornel Sigmirean.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/sematismul

 

Aurel Nireștean (coord), Persoana umană. Un model de diversitatea antropologică, Târgu Mureș, University Press, 2018

Cartea explorează, în dimensiune antropologică, personalitatea umană. Ea reunește un colectiv de specialiști reuniți în cadrul Asociaţiei Române de Studiu a Personalității. Într-o ordine aleatorie, sunt comentate pentru început dominantele structurale de tip obsesiv ale personalității care pot fi – în diferite contexte – adaptative sau maladaptative şi pot întreţine şi conduite compulsive de tipul jocului de noroc patologic.

The book explores, in an anthropological dimension, the human personality. It brings together a team of specialists gathered within the Romanian Personality Study Association. In the beginning the obsessive structural dominances of the personality are commented, which can be – in different contexts – adaptive or maladaptive and can also maintain compulsive behaviors, such as pathological gambling.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/persoana-umana-model

Corina Teodor, Georgeta Fodor, Maria Tătar-Dan, Fábián István (Coord.), Din grădina hesperidelor: în amintirea profesorului Adrian Husar, Târgu Mureș, University Press, 2018

 

Volumul reprezintă o culegere de studii științifice din domeniul istoriei. Autorii sunt specialiști în istorie și arheologie, din diverse centre universitare si culturale ale României, care în plan profesional, au fost legati de regretatul profesor Adrian Husar. Editorii i-au dedicat acest volum de studii, la 10 ani de la trecerea lui în neființă. Astfel, 2 dintre studii evoca personalitatea și activitatea profesorului Adrian Husar, iar restul, grupate în trei secțiuni tematice, reflectă preocupările recente, din domeniul cercetării istorice, ale autorilor.

The volume is a collection of scientific studies in the field of history. The authors are specialists in history and archeology, from various university and cultural centers of Romania, who professionally were related to the late professor Adrian Husar. The publishers dedicated this volume of studies to him, 10 years after his passing away. Thus, 2 of the studies evoke the personality and activity of Professor Adrian Husar, and the rest, grouped in three thematic sections, reflects the recent pursuits of the authors in the field of historical research.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/hesperide

Dimitrie Poptămaș (coord. ediție), Vasile Netea. Studii istorice și literare, vol. I-V, Târgu Mureș, University Press, 2018

Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea.

The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the “Vasile Netea” Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/studii-istorice-i

https://librarie.umfst.ro/studii-istorice-ii

https://librarie.umfst.ro/studii-istorice-iii

https://librarie.umfst.ro/studii-istorice-iv

https://librarie.umfst.ro/studii-istorice-v

 

Giordano Altarozzi, Lepanto e dintorni. Studi e ricerche di storia del cinquecento. Lepanto și împrejurimi. Studii și cercetări de istorie a secolului al XVI-lea, Târgu Mureș, University Press, 2018

Cartea reprezintă o culegere de articole și studii publicate de autor de-a lungul anilor, având toate un fir roșu comun reprezentat de evoluția Europei în perioada imediat următoare bătăliei de la Lepanto. Sunt abordate în special aspecte privind evoluția relațiilor diplomatice dintre Spania și Sfântul Scaun, bazate pe literatura de specialitate și documente conservate la Arhiva Secretă Vaticană din Roma, la care se mai adaugă câteva materiale referitoare la aspecte de istorie socială a secolului al XVI-lea. Materialele, apărute în publicații de specialitate în diferite limbi, au fost traduse, revizuite și modificate unde a fost necesar, bibliografia a fost actualizată ținând cont de evoluția istoriografiei referitoare la problematica principală, cu o atenție accentuată pe noua literatură turcă, care oferă un punct de vedere diferit în comparație cu abordările tradiționale ale istoriografiei europene.

The book is a collection of articles and studies published by the author over the years, all with a common red thread represented by the evolution of Europe in the period immediately following the Battle of Lepanto. It addresses in particular aspects of the evolution of diplomatic relations between Spain and the Holy See, based on literature and documents preserved in the Vatican Secret Archive in Rome, to which some materials on aspects of social history of the sixteenth century are added. The materials, published in specialized publications in different languages, were translated, revised and modified where necessary; the bibliography was updated taking into account the evolution of historiography on the main issue, with a strong focus on the new Turkish literature, which provides a different point of view from traditional approaches to European historiography.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/lepanto-altarozzi

Liviu Boar, Arhiviști ardeleni. Dicţionar biobibliografic, Ediția a II-a adăugită și revizuită, Târgu Mureș, University Press, 2019

Volumul completează ediția din 2014 cu biografiile unor arhiviști precum Mihai Apan (1938-2019) de la Oradea, Aurel-Cornel Băruţă (1940-2018) de la Alba Iulia, Mihail Cerghedean (1939-2015) de la Deva, Petru Bujor Dulgău (1951-2016) de la Oradea, Ionel Mureşan (1954-2019) de la Târgu Mureş, Gernot Nussbächer (1939-2018) de la Braşov şi Ioan Pleşa (1933-2016) de la Alba Iulia. La aceştia se adaugă şi biografiile lui Nestor Şimon (1862-1915) de la Bistriţa şi cea a lui Franz Zimmermann (1850-1935) de la Sibiu.

The volume completes the 2014 edition with the biographies of some archivists such as Mihai Apan (1938-2019) from Oradea, Aurel-Cornel Băruţă (1940-2018) from Alba Iulia, Mihail Cerghedean (1939-2015) from Deva, Petru Bujor Dulgău (1951-2016) from Oradea, Ionel Mureşan (1954-2019) from Târgu Mureş, Gernot Nussbächer (1939-2018) from Braşov and Ioan Pleşa (1933-2016) from Alba Iulia. The biographies of Nestor Şimon (1862-1915) from Bistriţa and Franz Zimmermann (1850-1935) from Sibiu are added to these.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/arhivisti-ardeleni-editia2

Aurel Nireștean, Emese LUKÁCS (Coord. ), Persoana normală și patologică. Repere istorice, sociologice și spirituale, Târgu Mureș, University Press, 2019

Volumul abordează problema persoanei din perpectivă istorică, sociologică și spirituală. Studiile cuprinse în lucrarea sunt în mare măsură rezultatul dezbaterilor din cadrul celui de-al XVII-lea Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Studiu a Personalităţii. Dintre temele abordate se remarcă: Scurtă istorie a conceptului de persoanăPersonalitate, maturitate şi inteligenţă spiritualăNativii digitali – perspectivă dimensională în socio-cultura contemporană.

The volume addresses the problem of the person from a historical, sociological and spiritual perspective. The studies included in the paper are largely the result of the debates of the XVII National Symposium of the Romanian Personality Study Association. Some of the discussed topics: Short history of the concept of person, Personality, maturity and spiritual intelligence, Digital natives – dimensional perspective in contemporary socio-culture.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/persoana-normala-patologica

Mircea Prozan, Construcția economică a României. Reforma agrară în fostul județ Târnava Mică (după teza de doctorat), Târgu Mureș, University Press, 2019

Lucrarea reconstituie întreg spectrul problematicii agrare din România interbelică în baza unui studiu de caz aspura județului Târnava Mică. Subiectele abordate fac referire la aspecte precum: scopul reformei din perspectiva stabilității sociale; importanța ei în diminuarea influenței curentului bolșevic în lumea satului; lămurirea numeroaselor dileme care au marcat societatea românească, dificilele întrebări teoretice, cât și practice, de exemplu referitoare la cât să reprezinte suprafețele minime și maxime disponibile; ce compensații trebuiau să primească proprietarii și cum să fie plătite; care putea fi capitalul pentru noii proprietari în vederea achizițiilor de mașini agricole, semințe etc.

The paper reconstructs the whole spectrum of agrarian affairs in interwar Romania based on a case study of Târnava Mică County. The topics addressed refer to issues such as: the purpose of the reform from the perspective of social stability; its importance in diminishing the influence of the bolshevik current in the village world; clarification of the numerous dilemmas that marked the Romanian society, the difficult theoretical as well as practical questions, for example regarding how much the minimum and maximum available surfaces should represent; what compensation the owners were to receive and how to pay it etc. 

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/reforma-agrara-economie

Merrick McCall Black, Leadership and Liability: An Examination of Romania’s Support for Soviet-Based Military Action, Târgu Mureș, University Press, 2020

Lucrarea analizează contextul și factorii necesari pentru ca România să fi susținut o acțiune militară sovietică în perioada imediat următoare încheierii Pactulul de la Varșovia. Concentrându-se pe perioada cuprinsă între 1956-1968, autoarea analizează mai mulți factori posibili precum: schimbările interne la nivelul conducerii, impactul naționalismului asupra politicii interne și externe a autorităților comuniste române și contextul geopolitic regional.

This book seeks to explore the necessary conditions for Romania to support Soviet-based Military Action, predominantly the incidents that involved the Warsaw Pact between the dates of 1956 and 1968. This essay considers four possible factors: domestic changes in leadership, the effect of nationalism on Romania’s internal and external policy, and the geopolitical context of the region. Through these historical lenses, this paper asserts that, despite the import of nationalism, foreign political actors provided the most critical foundation for dissent by virtue of political and financial support.

Librărie online / Online Bookstore:

https://librarie.umfst.ro/liability-merrick-mccall