header university press

Editura University Press a fost înființată în anul 1999, de către Prof. Univ. Dr. Alexandru Șchiopu, de la Disciplina de Fiziopatologie, sub numele de Editura University Press a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. În anul 2001, a fost acreditată CNCSIS, cod 210, categoria B, situație în care se află și în prezent.

Funcția de Director al Editurii a fost deținută de Prof. Univ. Dr. Alexandru Șchiopu în perioada 1999 – aprilie 2012, de Prof. Univ. Dr. Marius Mărușteri din aprilie 2012 până în martie 2013 și de Prof. Univ. Dr. Ovidiu S. Cotoi din martie 2013 până în aprilie 2016. Ulterior, editura a fost coordonată de către Prof. Univ. Dr. Morariu Silviu Horia, iar în prezent, din luna octombrie 2020, funcția de director al Editurii îi aparține Conf. Univ. Dr. Georgeta Fodor, cadru didactic în cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”.

În urma actului de fuziune dintre Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş şi Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş, statutat prin Hotărârea de Guvern 735/2018, Editura ”Petru Maior” – Petru Maior University Press (UPM) și-a încetat activitatea. Prin urmare, din luna septembrie a anului 2018, conform protocolului de absorbție, cele două edituri ale fostelor Universități (UMF și UPM) se regăsesc într-o structură unică și funcționează sub denumirea Editura University Press, din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Prin fuziune și prin profilul publicațiilor dar și a publicului țintă, Editura a dezvoltat un pronunțat caracterul multicultural care se reflectă în lucrări publicate de către autori străini dar și în limbile engleză, franceză, italiană și maghiară. O notă de modernitate este apariția unui număr tot mai mare de cărți sau materiale didactice în format electronic CD/DVD, ceea ce oferă în primul rând un acces facil studenților.

Ca scop principal, Editura și-a propus inițial, editarea și publicarea lucrărilor științifice din domeniul medico-farmaceutic, care se adresează unui public larg, de la studenți, la profesioniști. De-a lungul anilor, ca rezultat al planului editorial, al ariilor de interes ale autorilor și a modificărilor privind structura, așa cum s-a precizat mai sus, Editura și-a extins publicațiile pe toate cele șase domenii fundamentale de ierarhizare: matematică și științe ale naturii, științe biologice și biomedicale, științe inginerești, științe sociale, științe umaniste și arte și știința sportului și educației fizice.

În momentul de față, colectivul Editurii University Press al UMFST G.E. Palade din Tg. Mureș este format din: un coordonator, un director, un director adjunct, un secretar editorial, un inginer de sistem și un consilier tehnic  și se axează pe obiectivul general prin participarea colectivă la buna desfășurare a activității, acordarea de consultanță, promovarea și încurajarea editării de materiale științifice și didactice, întocmirea documentelor administrative, arhivare, suport logistic și implicarea în acțiunile întreprinse în colaborare cu alte compartimente din cadrul structurii University Press și departamente a Universității.

Prin reprezentanții săi, Editura a participat la instruirea din cadrul Universității privind alinierea la cele mai noi prevederi procedurale ale managementului riscurilor susținută de către Departamentul pentru Asigurarea Calității. Totodată, Editura este supusă anual unei ședințe de audit intern ce are ca scop verificarea modului de implementare a cerințelor Sistemului de Manegement al Calității.

Sub redacția Editurii au apărut numeroase cărți științifice sau didactice ale cadrelor Universității sau din afara ei, ale studenților sau ale autorilor din străinătate. În cei aproape 20 de ani de activitate, au fost acordate peste 1200 de ISBN-uri pentru lucrări ale autorilor români sau străini și au fost editate și multiplicate peste 300 de cursuri (materiale didactice fără ISBN). Printre acestea se numără și volume de proceedings, antologii literar-artistice, colecții îngrijite, etc. pentru manifestări științifice naționale sau internaționale.

Sub egida University Press au apărut și își desfășoară activitatea publicistică numeroase volume de abstracte și reviste cu caracter tehnico-ştiinţific, didactic, cultural și educațional, indexate/cotate în principalele baze de date, naționale și internaționale, de specialitate, în limbile română, maghiară, engleză, franceză sau italiană, elaborate de către cadrele didactice titulare şi asociate Universităţii dar şi ale unor cercetători externi.        

De-a lungul anilor lista recenzorilor Editurii a cuprins numeroase personalității din țară și din străinătate (Europa, SUA, Asia). Aceasta listă este în continuă extindere, pe măsură ce tot mai multe domenii științifice sunt abordate de către autorii care aleg să-și promoveze rezultatele prin intermediul Editurii University Press.

Din anul 2013 activitatea Editurii se desfășoară după o Procedură Operațională privind editarea de carte şi a unui material didactic sau științific.

În ceea ce privește modalitatea de comercializare a tuturor materialelor științifice, didactice și a publicațiilor seriale, acestea se realizează prin intermediul  Librăriei Universității, parte a Departamentului University Press. În prezent, cărțile se pot achiziționa on-site (loco) de la Librăria UMFST, cu sediul în clădirea University Press, în campusul Universității, dar şi on-line la adresa https://librarie.umfst.ro.

Editura University Press și-a propus o evaluare performantă, transparentă și obiectivă a manuscriselor editate și publicate. De-a lungul anilor, am dezvoltat metode moderne de redactare și tipizare, punând accent pe informări de calitate publicului și transmiterea de valori științifice și profesionale, prin lucrările publicate.

 

 

 

The University Press Publishing House was founded in 1999 by Prof. Alexandru Șchiopu, PhD from the Pathophysiology Discipline, under the name of University Press Publishing House of the University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu Mureș. In 2001, it was CNCSIS accredited, under the 210 code, B category, a situation in which it still is in the present.

The position of Director of the Publishing House was held by Prof. Alexandru Șchiopu, PhD, from1999 until April 2012, by Prof. Marius Mărușteri, PhD from April 2012 to March 2013 and by Prof. Ovidiu S. Cotoi, PhD, from March 2013 to April 2016. Subsequently, the Publishing House was coordinated by Prof. Morariu Silviu Horia, Phd and currently, since October 2020, the position of director of the Publishing House belongs to Assoc. Prof. Georgeta Fodor, lecturer at the “Petru Maior” Faculty of Science and Letters.

Following the merger between the University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş and the “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, statutory by Government Decision 735/2018, the “Petru Maior” Publishing House, by the formerly name Petru Maior University Press has ceased activity. Therefore, since September 2018, according to the absorption protocol, the two publishing houses of the former Universities (UMF and UPM) are now in a unique structure and operate under the name University Press Publishing House, within the George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology from Târgu Mureș.

Through the merger and the profile of the publications but also due to the target audience, the Publishing House has developed a pronounced multicultural character that is reflected in works published by foreign authors but also in English, French, Italian and Hungarian. A note of modernity is reflected in the appearance of an increasing number of books or teaching materials in electronic CD / DVD format, which primarily offers much easier access to our students.

As a main goal, the Publishing House initially aimed to edit and publish scientific papers in the medical-pharmaceutical field, which are addressed to a wide audience, from students to professionals. Over the years, as a result of the editorial plan, the authors’ areas of interest and the changes in the structure, as mentioned above, the Publishing House has expanded its publications in all six fundamental areas of ranking: mathematics and science nature, biological and biomedical sciences, engineering sciences, social sciences, humanities and arts and the science of sports and physical education.

Currently, the staff of UMPhST Publishing House consists of: a coordinator, a director, a deputy director, an editorial secretary, a system engineer and a technical advisor and focuses on the general objective through collective participation in the daily current activities, consulting, promoting and encouraging of editing of scientific and didactic materials, preparation of administrative documents, archiving, logistical support and involvement in actions undertaken in collaboration with other departments within the structure of the University Press and other departments of the University.

Through its representatives, the Publishing House participated at trainings within the University on the alignment with the latest procedural provisions of risk management supported by the Department for Quality Assurance. At the same time, the Publishing House is subjected annually to an internal audit session that aims to verify the implementation of the requirements of the Quality Management System.

Under the editorship of the Publishing House have appeared numerous scientific or didactic books of the University staff or outside of it, of students or authors from abroad. In the almost 20 years of activity, have been granted over 1200 books with ISBN for works by Romanian or foreign authors and have been edited and multiplied over 300 courses (teaching materials without ISBN). These include volumes of proceedings, literary-artistic anthologies, neat collections, etc. for national or international scientific events.

Under the auspices of University Press, numerous volumes of abstracts and technical-scientific, didactic, cultural and educational abstracts and journals have appeared and continue to be published and listed in the main databases, national and international, specialized, in Romanian, Hungarian, English, French or Italian, developed by tenured and associated professors of the University but also by external researchers.

Over the years, the list of reviewers of the Publishing House has included many personalities from the country and abroad (Europe, USA, Asia). This list is constantly expanding as more and more scientific fields are addressed by authors who choose to promote their results through the University Press Publishing House.

Since 2013, the activity of the Publishing House has been carried out according to an Operational Procedure regarding the publishing of books and a didactic or scientific material.

Regarding the sale of all scientific, didactic materials and serial publications, they are made through the University Library, part of the University Press Department. Currently, the books can be purchased on-site (loco) from the UMFST Bookstore, based in the University Press building, in the University campus, but also online accesing https://librarie.umfst.ro.

 

University Press Publishing House has proposed a high-performance, transparent and objective evaluation of edited and published manuscripts. Over the years, we have developed modern methods of writing and typing, emphasizing quality information to the public and the transmission of scientific and professional values through published works.